Generel Information

Generel Information

Praktisk information om psykologbehandling

Psykologer har tavshedspligt og informationer bliver kun videregivet med dit samtykke. Psykologer har pligt til at føre journal, som skal opbevares min. 5 år. Du har ret til aktindsigt, som kan udleveres til dig ved personligt fremmøde og underskrift. Journaler udleveres ikke til 3. part.

Lægehenviste klienter: Lægen skal have besked, når forløbet starter samt kort afslutningsbrev / epikrise ved afslutning af forløbet og/eller genhenvisning.

Forsikringsklienter: Forsikringsselskabet får besked om timeforbrug. Desuden er der ofte brug for at give overordnede oplysninger om behandlingen for at få tildelt flere timer. Informationer gives kun med informeret mundtligt samtykke fra klienten.

En konsultation varer 45 minutter. Herudover skal der regnes lidt tid til betaling og nye aftaler. Sygesikringsbeviset skal medbringes. Mobilen skal være slukket eller på fly-tilstand under konsultationen.

Afregning sker efter hver samtale via Mobile Pay eller kontant betaling. Ved behandling af børn og unge og andre med anden betaler kan der, efter aftale, fremsendes faktura på månedlig basis. Egenbetalingen ved sygesikringsbehandling reguleres 1.april og 1.oktober.

Afbud skal meldes i så god tid som muligt, da min kalender ofte er fuld og jeg kan kun finde erstatningsaftaler i nærmeste fremtid, hvis ønske om ændring kommer i god tid. Afbud kan gives på e-mail psykolog@ibenbusk.dk eller telefon 20216165. Ved afbud senere end kl. 8.00 på dagen for den aftalte konsultation afregnes fuld pris. For lægehenviste klienter ændres ikke på antallet af samtaler på lægehenvisningen.

Information om dataindsamling, databehandling og datasikkerhed:

I forbindelse med behandling hos psykolog vil der blive ført journal, og derved indsamlet og opbevaret personlige data.

 Det gælder:

-Almindelige persondata som navn, cpr. nr., adresse, telefon og e-mail

-Personfølsomme data, som fremkommer via samtalen, e-mails, med henvisningen fra læge m.m. samt evt. testning.

Vedrørende dine data har du ret til at:

-Få oplyst, hvilke persondata, psykologpraksissen opbevarer om dig

-Hvordan dine data opbevares, alle data skal gemmes i 5 år jf. sundhedsloven

-Hvor data kommer fra og evt. hvem de gives til

-Få adgang til dine data og få et kopi til gennemsyn evt. udleveret

-Gøre indsigelse mod videre databehandling og trække samtykket tilbage

-Vide at dine data slettes automatisk efter 5 år

Psykologpraksissen passer godt på dine data:

-Data opbevares og behandles sikkert og fortroligt under dobbelt lås og i sikre datasystemer.

-Almindelige data udleveres kun når det er relevant for afregning, for eksempel til ’Danmark’, forsikringsselskab eller regionen/den offentlige sygesikring.

-Personfølsomme data udleveres kun til andre/3.part med dit informerede skriftlige samtykke, for eksempel ved statuserklæringer til kommunen, jobcentre og forsikringsselskaber.

-Undtaget er samarbejde med henvisende læge, hvor der gives mundtlig samtykke. Ved lægehenvisning skal lægen have start og slutbrev, samt epikrise ved viderehenvisning. Hvis ikke dette ønskes, skal du give klinikken skriftlig besked herom.

-Psykologklinikken er underlagt både sundhedsloven og datasikkerheds lovgivning. Du er velkommen til at få mere information om datasikkerhed.

Dataansvarlig: Psykolog Iben Busk Tuxensvej 5, 2. Sal 2700, 20216165 psykolog@Ibenbusk.dk CVR-nr. 29111782, Ydernummer 700592

Information om indberetning af utilsigtede hændelser og klageadgang.

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Både psykologen og klienten kan indberette en utilsigtet hændelse. Du kan som klient reportere en utilsigtet hændelse på: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Du har mulighed for at klage over psykologens arbejde og evt. søge skadeserstatning. Dette kan i givet fald ske til; Region Hovedstaden vedrørende praksisoverenskomsten (POK), Psykolognævnet der fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og/eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde oplysninger om klagemuligheder og procedurer på Psykologforeningens hjemmeside: https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/klager/

Du kan henvende dig i klinikken, hvis du ønsker yderligere vejledning.